საჯარო სამართლის ჟურნალი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი
 
Band / Volume 2 (2023-12-30)

საჯარო სამართლის ჟურნალი 2/2023
ზეპოზიტიური კონსტიტუცია (?): „კონსტიტუცია და კანონის“ იურიდიული ბუნების საკითხისათვის
მოსარჩელის კანონიერი ინტერესის ორმაგი ბუნება და ქართულ ადმინისტრაციულ მართლმსაჯულებაში მისი გამოყენების პრაქტიკის კრიტიკა
ევროკავშირის „აქილევსის ქუსლი“ – შიდა და გარე საფრთხეები
გადასახადებით დაბეგვრა ადამიანის უფლებათა დაცვის ჭრილში – უპირატესად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით
საჯარო მოსამსახურის გამოხატვის თავისუფლება და პროფესიული ვალდებულებები: ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და აშშ-ის უზენაესი სასამართლოს სტანდარტები
პასუხისმგებლობა არასათანადო რეკლამის განთავსებისთვის
ინტერნეტ პლატფორმებზე განთავსებული პერსონალური მონაცემების სამართლებრივი ბედი პირის გარდაცვალების შემდეგ